Star Wars Jedi Survivor

Star Wars Jedi Survivor Game Director แสดงรายละเอียดการเคลื่อนที่แบบใหม่

Star Wars Jedi: Survivor แนะนำให้ผู้เล่นได้รู้จักกับ Cal Kestis ที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น และบทสัมภาษณ์ล่าสุดกับ Game Director ได้เน้นย้ำถึงความหมายของกลไกการต่อสู้และการเดินทางของเกม เกมแรกสร้างข้อความอย่างหนักแน่นว่านิกายเจไดล่มสลายแล้ว ความพยายามใดๆ ก็ตามที่จะนำมันกลับมาด้วยวิธีดั้งเดิมในช่วงเวลาที่มืดมิดของจักรวรรดิจะต้องพบกับความล้มเหลว ด้วยเหตุนี้ ผู้เล่น Cal Kestis จึงพบกันใน Jedi: Survivor ถูกหล่อหลอมให้เป็นนักรบที่ไม่ธรรมดา ท่าทางการต่อสู้ด้วยดาบไลท์เซเบอร์ของ Star Wars Jedi: Survivor ขยายตัวอย่างมากบนพื้นฐานที่สร้างจากเกมแรก เนื่องจาก…